Cart

We accept cash or any payment on delivery:

Order Minimums: Adachiku Arakawaku Bunkyoku Chiyodaku Chuoku Edogawaku Katsushikaku Kitaku Kotoku Minatoku Shibuyaku Shinjukuku Sumidaku Taitoku Toshimaku → 3,000円以上(Over), or 1,000 円 delivery.
Shinagawaku, Suginamiku, Higashikurumeshi→ 5,000円以上(Over), or 2,000 円 delivery.
Rest of Tokyo (no islands) → 10,000円以上(Over) or 3,000 円 delivery.

Your cart is currently empty.

Return to shop